De Ster Bedrijfshygiëne

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Ster Bedrijfshygiëne
Downloaden

1. Algemeen
Dit document omvat de algemene voorwaarden voor levering van diensten en/of producten (hierna:
voorwaarden) door De Ster Bedrijfshygiëne (hierna leverancier) aan zakelijke klanten. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen leverancier en afnemer.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere
algemene voorwaarden uitgesloten. In geval van tegenstrijdigheid tussen advertenties of enige andere uiting
van leverancier en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden. In de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, kunnen bepalingen staan die afwijken van de bepalingen in deze
voorwaarden. In die gevallen zijn de bepalingen in de overeenkomst van toepassing.

2. Wijzigingen en aanvullingen
2.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden zijn
slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee
worden bewezen.

3. Offerte en opdrachtbevestiging
3.1. Uitingen van leverancier, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties,
schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de website met betrekking
tot diensten en/of producten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een
aanbod.
3.2. Alle offertes zijn vrijblijvend.
3.3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende
beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten.
3.4. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van leverancier van de bestelling van afnemer, of
door aanvang van de uitvoering van de bestelling door leverancier. Bevestiging kan elektronisch
(bijvoorbeeld per e-mail of per sms dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is
overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij afnemer daartegen binnen drie werkdagen na
ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt.
3.5. Leverancier heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, zoals
bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder
opgave van redenen een bestelling van afnemer weigeren.
3.6. Zolang leverancier geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling
van de factuur geleverd.
3.7. Een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van hetgeen in de branche waar de leverancier
werkzaam is acceptabel wordt geacht) met betrekking tot aantallen, maten en gewichten zal voor afnemer
geen grond voor het vragen van schadevergoeding of annulering van de order vormen.
3.8. Indien wordt verkocht op monster zal een geringe afwijking van het monster geoorloofd zijn.

4. Prijzen en betaling
4.1. Afnemer betaalt voor de door afnemer bestelde producten of diensten de in de overeenkomst vermelde
prijs. Betaling vindt plaats op de in het formulier door leverancier aangegeven wijze, onverminderd het
bepaalde in artikel 5.6. Er geldt standaard een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders overeenkomen.
4.2. Prijzen zijn in euro’s, exclusief btw, andere overheidsheffingen en verzendkosten. De op de website en in
reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
4.3. De prijs die is vermeld in het formulier is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het
moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde producten verhogen. In
dat geval is leverancier gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke
prijsverhoging geeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.4. Indien afnemer heeft gekozen voor betaling tegen factuur en leverancier die mogelijkheid biedt, dient
afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij op de factuur een andere termijn is
vermeld. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 dagen na poststempel door
afnemers in de Benelux en binnen 5 dagen na poststempel voor afnemers in andere landen, tenzij het
tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.
4.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of
opschorting uit welken hoofde dan ook.
4.6. Al hetgeen afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of
(invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
4.7. In geval van te late betaling heeft leverancier het recht: (1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of
mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde
bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde
door leverancier is ontvangen, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis; en (2) na ingebrekestelling
de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die leverancier en
deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van
juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €175,- inclusief btw,
of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som. Een ingebrekestelling mag elektronisch
worden verzonden als afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft
plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle door leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
leverancier totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met leverancier gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.
5.2 Door leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd
om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
5.3 De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van leverancier veilig te stellen.
5.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om leverancier daarvan onmiddellijk op
de hoogte te stellen.
5.5 De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de afnemer zich er
jegens leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of
wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5.6 Voor het geval leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan leverancier en door
leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich
bevinden en die zaken terug te nemen.

6. Levering
6.1. Alle door leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld
op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier
bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien een wijziging in de
gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt
de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen in de voorwaarden is bepaald
omtrent overmacht.
6.2. Overschrijding van de door leverancier opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook,
geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting
uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
6.3. Annulering van orders kan alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van leverancier. In geval
van annulering heeft leverancier het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in
rekening te brengen; dit laat het recht van leverancier om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te
vorderen, onverlet.
6.4. Afnemer verplicht zich er zorg voor te dragen dat er ten tijde van de (deel)levering van de order iemand
aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Indien producten niet afleverbaar blijken te zijn kunnen
de kosten die hieruit mogelijk voortvloeien, te weten extra verzendkosten, administratiekosten en/of
restockingskosten, in rekening gebracht worden bij de afnemer. Op de betaling van deze kosten zijn artikel
4.4 en 4.7 van toepassing.

7. Reclame
7.1. Afnemer is verplicht, nadat afnemer zich ervan heeft vergewist dat het geleverde product het juiste is, de
producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de
geleverde producten worden door leverancier slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8
werkdagen na levering kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de
gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of
orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben
goedgekeurd.
7.2. Reclames over facturen dienen schriftelijk of elektronisch binnen een termijn van 8 werkdagen na
factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht de factuur te
hebben goedgekeurd.
7.3. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel
in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame of voor
ontbinding van de overeenkomst.
7.4. Enkel producten die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke
verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden
teruggezonden. Afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de producten die worden
teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van leverancier zijn de kosten voor
retourzending ten laste van afnemer en heeft leverancier het recht om een vergoeding voor behandeling
van de geretourneerde producten in rekening te brengen.
7.5. Enkel demoproducten (producten met een geopende verpakking, lichte beschadiging en/of
gerepareerde producten) die bij aankomst defect blijken te zijn mogen worden teruggezonden. Hierop zijn
de in lid 8.1 vermelde voorwaarden van toepassing. De kosten voor retourzending zijn in een dergelijk geval
ten laste van leverancier.

8. Garantie
8.1. De garantie met betrekking tot de door leverancier geleverde producten beperkt zich, zowel voor wat
betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
8.2. Afnemer heeft jegens leverancier enkel recht op garantie indien en voor zover aan leverancier nog
garantie wordt verstrekt door de toeleverancier van leverancier of de fabrikant.
8.3. Iedere garantieverplichting vervalt indien afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed
verricht of laat verrichten, of bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaal gebruik.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van afnemer of derden, waaronder
mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade,
verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik door afnemer van de producten
of diensten.
9.2. Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid voor directe schade van
leverancier jegens afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks
gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan leverancier
betaalde factuurbedrag van de overeenkomst exclusief btw.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 vrijwaart afnemer leverancier voor alle aanspraken van
derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende
rentevergoedingen, verband houdende met de overeenkomst, producten en/of diensten.
9.4. Eventuele aanspraken dient afnemer binnen 8 werkdagen na levering van de producten bij leverancier te
worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.
9.5. De artikelen 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier of zijn werknemers.

10. Overmacht
10.1. Een partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen
tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt
mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede
iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen
10.2. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft de afnemer het
recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

11. Verzuim en ontbinding
11.1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk
opeisbaar zijn ingeval:
(a) Afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
(b) Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat afnemer in de nakoming tekort zal schieten en deze niet
voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning
gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
(c) Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand
overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van
zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
(d) Afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,
daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan
wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
(e) Afnemer een natuurlijke persoon is en overlijdt.
11.2. Leverancier is in de gevallen genoemd in artikel 12.1 gerechtigd zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds
vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst daartoe is vereist:
(a) De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke
mededeling aan afnemer en/of;
(b) Enig door afnemer aan leverancier verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of;
(c) Het op grond van artikel 6 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op deze Voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
12.2. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven,
zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, dan
wel een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

13. Varia
13.1. De bepalingen in deze voorwaarden en de overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding
tussen partijen, komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van leverancier ter
zake van het onderwerp van de overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
13.2. Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn,
zullen voor de uitleg van de overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de
bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke
uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de
uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere
uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan.
13.3. Leverancier mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
13.4. Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal afnemer
daarvan op de hoogte stellen.
Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is,
heeft deze het recht de overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te
zeggen.
13.5. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van leverancier wezenlijke, bepaling in deze voorwaarden of de
overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft leverancier het recht de overige inhoud van
de overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

0
  0
  Je winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar winkel

  Wij zijn verhuisd

  Beste bezoeker,

   

  Wij zijn verheugd u te mogen mededelen dat wij, na een periode van tijdelijke huisvesting, verhuisd zijn naar onze nieuwe locatie:

   

  Stapelovenweg 4, 5708 JW  Helmond.

   

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  De Ster Bedrijfshygiene